Dzirkstele.lv ARHĪVS

Uzņēmumi var pieteikties grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai no 22.novembra līdz 15. decembrim

Dzirkstele.lv

2021. gada 20. novembris 07:35

48
Uzņēmumi var pieteikties grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai no 22.novembra līdz 15. decembrim

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties, sākot no šī gada 22. novembra līdz 15.decembrim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).Par to informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Uzņēmumiem pieejams vienreizējs atbalsts 30 % no to aprēķinātās bruto darba algas kopsummas, tai skaitā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts par atbalsta perioda mēnesi ir 100 000 eiro. Maksimālais saistītu personu grupai1 pieejamais atbalsts - 1 800 000 eiro.

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

  • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajai2 mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Šajā atbalsta programmā jāņem vērā, ka, piesakoties atbalstam grantam un atbalstam algu subsīdijai, prioritāri VID izmaksās atbalstu algu subsīdijai, un pēc tam grantu, ņemot vērā noteikumos noteikto ierobežojumu, ka uzņēmuma atbalsta mēneša apgrozījums kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un grantu nedrīkst pārsniegt 90 % no salīdzināmā apgrozījuma – vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

Jāņem arī vērā, ja uzņēmums pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām. 


Kā pieteikties atbalstam

Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties, sākot no šī gada 22. novembra līdz 2021. gada  15. decembrim. Atbalstam jāpiesakās, aizpildot iesnieguma formu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Atbalstu VID izmaksās 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atbalsta pasākumu īstenošanai pieejami kopumā 240 miljoni eiro, un VID atbalstu piešķirs šī finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību. Atbalsta saņēmēju sarakstu VID publicēs savā tīmekļa vietnē.


Ierobežojumi jauno atbalsta pasākumu saņemšanai

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, tāpēc komersantiem, kas veic pamatdarbību šajās nozarēs, atbalsts nav paredzēts. Šo nozaru saraksts ir noteikts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” 2.pielikumā.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu saņemt nevarēs. Atbalstu nepiešķirs, ja uzņēmumam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro un, kuriem nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai nav noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu nevar saņemt vidēji vai lieli uzņēmumi, kuri jau 2019. gada 31. decembrī un arī atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāmi par nonākušiem grūtībās.3 Šis ierobežojums attiecas arī uz mikro un mazajiem uzņēmumiem, ja ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

Atbalstam nevar pieteikties, ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra un nav tajā atjaunots vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība, kā arī ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, vai uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu triju mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā.

Atbalstu nepiešķir arī, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par uzņēmuma nodokļu saistību, muitas jomas vai par darba tiesisko attiecību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nav paredzēts kredītiestādēm un finanšu iestādēm, finanšu starpniekiem, publiskām personām4 un uzņēmumiem, kas darbojas zvejniecības, akvakultūras vai lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē arī tajā gadījumā, ja tā būs atbalsta pretendentu papilddarbība.

Visi minētie nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr.722 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".

1 Saistītās personas ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv vienas no šīm attiecībām: (1) uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā; (2) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā; (3) uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem; (4) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

2 Komisijas 17.06.2014. Regula Nr.651/2014

3 17.06.2014. Regula Nr.651/2014 – 18.punktā noteiktā definīcija

4 kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai